Beth yw’r Cwrs Twf ac Arweinyddiaeth Busnes 20Twenty?

Mae’r cwrs twf ac arweinyddiaeth busnes 20Twenty wedi ennill ei blwyf wrth gyflawni sgiliau arweinyddiaeth a rheolaeth o ansawdd uchel gyda ffocws ar ddatblygiad strategol, ysgogi arloesedd a sicrhau twf busnes proffidiol a chynaliadwy. Caiff ei ddarparu gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor gyda chymhorthdal gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Dechreuodd dros 1000 o gyfranogwyr ar y rhaglen hon ac mae 10% o’r 300 o’r busnesau gorau yng Nghymru eisoes wedi bod ar y rhaglen.

Mae gan y Rhaglen Twf Busnes 20Twenty 2 brif lwybr y gallwch ddewis ohonynt:

1) Rhaglen Lawn – Tystysgrif Ôl-raddedig (PgC) mewn Arweinyddiaeth thystysgrif Lefel 7 gan CMI (Sefydliad Rheolaeth Siartredig)

I bwy:
Rheolwyr, Rheolwyr Canol a Pherchnogion Busnes
Hyd:
15 Diwrnod dros 10 mis
Asesiad:
3 aseiniad ac 1 prosiect

Ein rhaglen unigryw yw’r unig un yn y DU sy’n cynnig gwobr ddeuol (h.y. cymhwyster Lefel 7 mewn Arweinyddiaeth o’r CMI ynghyd â Thystysgrif i Raddedigion o Brifysgol Met Caerdydd). Mae’r dystysgrif ôl-raddedig yn cyfateb i draean o MBA Gweithredol ym Mhrifysgol Met Caerdydd. Mae’r rhan fwyaf o’r cynrychiolwyr yn mynd ymlaen wedyn i ennill statws Rheolwr Siartredig ac i ddefnyddio’r dynodiad ‘CMgr’ ar ôl eu henw. Mae Rheolwr Siartredig yn rhoi cydnabyddiaeth ffurfiol o gymhwysedd a phroffesiynoldeb ar lefel weithredol a strategol.

Un o’n prif fanteision sydd wedi dod yn gysylltiedig â’r rhaglen yw’r cyfle i ennill Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Arweinyddiaeth yn ogystal â thystysgrif lefel 7 gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI).

2) Rhaglen ‘Llwybr Carlam’ – Lefel 4 mewn Arweinyddiaeth o’r CMI (Sefydliad Rheolaeth Siartredig)

I bwy:
Rheolwyr a Darpar Arweinwyr Tîm
Hyd:
7 Diwrnod dros 4 mis
Asesiad:
1 aseiniad

Rydym wedi datblygu rhaglen unigryw, gyffrous a diddorol newydd ar gyfer rheolwyr ac arweinwyr tîm sy’n cynnig dyfarniad lefel 4 gan CMI.

Mae’r cwrs carlam yn eich galluogi i fod y rheolwr yr ydych yn dymuno ei fod mewn 4 mis yn unig ac ennill cymhwyster sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol gyda CMI (Sefydliad Rheolaeth Siartredig).

Hyd at 60% o gymhorthdal
Mae’r rhaglen yn elwa o gymhorthdal gan yr UE o hyd at 60% sy’n golygu bod y costau’n llawer is na llawer o gymwysterau arweinyddiaeth a rheolaeth eraill. Gallwch hefyd ddefnyddio’r cymhwyster i symud ymlaen i MBA Gweithredol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd gydag lleihad rhannol yn y ffioedd.

Cymwysterau Ôl-raddedig Achrededig a Dewisol

Mae rheolwyr cymwysedig yn ennill £152,000 yn fwy ar gyfartaledd yn ystod eu gyrfa. Mae gennych ddewis i gwblhau ystod o gymwysterau achrededig o Brifysgol Met Caerdydd a’r Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI).

Bydd pobl sy’n dewis cymhwyster Lefel 7 o’r CMI hefyd yn ennill tystysgrif ôl-raddedig (PCg). CMI yw’r sefydliad Siarter Brenhinol pwysicaf, gyda’r enw mwyaf sefydledig ar gyfer gwasanaethau dibynadwy o ansawdd uchel. Mae llawer o gynadleddwyr yn gwneud cais am statws Rheolwr Siartredig ar ôl cwblhau’r rhaglen.

Ymunwch ag Arweinwyr Llwyddiannus Eraill
Dechreuodd dros 600 o gyfranogwyr ar y rhaglen hon ac mae 10% o’ r 300 o’r busnesau gorau yng Nghymru eisoes wedi bod ar y rhaglen.

Tyfu eich Busnes/Adran
Mae’r rhai sydd wedi cwblhau’r rhaglen wedi cyflawni 10-30% o dwf busnes ar gyfartaledd dros gyfnod o 10 mis. Cafodd un cwmni gynnydd o 300%. Mae gan ein rhaglen gymhwysiad busnes uniongyrchol a gwirioneddol. Wrth i chi ddatblygu set unigryw o sgiliau busnes a phobl, byddwn yn eich herio i feddwl am y gwahaniaethau y gallwch eu gwneud i’ch sefydliad neu gwmni.

Mae ein rhaglen yn canolbwyntio ar faterion go iawn ac mae’r cynnwys yn parhau i gael ei adolygu gan gynadleddwyr y gorffennol drwy grwpiau ffocws i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn berthnasol ac yn uniongyrchol gymwys yn y gweithle i gael yr effaith fwyaf bosibl. Dyma un o’r rhesymau pam y mae ein rhaglen mor llwyddiannus ac o ganlyniad mae’n parhau i fod yn gynnyrch blaenllaw a gynigir gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd, gyda chymhorthdal gan arian Ewropeaidd.

Dewch yn Arweinydd Gwych
Yn ystod y rhaglen, byddwch nid yn unig yn ymdrin ag arddulliau arweinyddiaeth a rheolaeth, ond byddwn hefyd yn rhoi’r wybodaeth i chi i ddatblygu timau sy’n perfformio’n dda, nodi cyfleoedd am dwf, gwella effeithlonrwydd, meithrin arloesi a datblygu nodau ehangu. Yn ogystal, bydd y rhaglen yn eich uwchsgilio mewn meysydd gweithredol allweddol i arweinwyr, gan gynnwys strategaethau marchnata, rheoli cyllid a’r cyfryngau cymdeithasol. Ni fyddwch yn gweld hyn mewn rhaglen arweinyddiaeth a rheolaeth draddodiadol.

Hyfforddiant 1-2-1
Mae manteision eraill y rhaglen yn cynnwys mynediad i hyfforddiant gweithredol ar sail 1-2-1 i’ch helpu i gyflawni eich nodau proffesiynol neu bersonol, a hyfforddiant ar ddeallusrwydd emosiynol a gwydnwch i ddiogelu eich llesiant wrth i chi ymgymryd â heriau arweinyddiaeth neu reolaeth newydd.

Yn fwy na hynny, gyda’n Clwb Twf 20Twenty, byddwch yn gallu adeiladu a harneisio rhwydwaith pwerus o gyfoedion ar draws sectorau a fydd yn para y tu hwnt i’ch cymhwyster.

Siaradwyr o’r Radd Flaenaf a Thîm Profiadol Iawn
Rydym yn defnyddio siaradwyr a thiwtoriaid o’r radd flaenaf o bob cwr o’r byd i gyflawni ein rhaglen, gan rannu eu harbenigedd o ystod amrywiol o gefndiroedd, gan gynnwys seicoleg sefydliadol, arweinyddiaeth, arloesi, marchnata a niwrowyddoniaeth.

Mae Twf Busnes 20Twenty yn wahanol i raglenni arweinyddiaeth eraill gan ei fod wedi’i adeiladu ar 6 maes allweddol llwyddiannus sydd, yn ein barn ni, yn hanfodol i dwf busnes ac arweinyddiaeth. Mae’r rhain yn rhan o’r gweithdai. Dyma rai o elfennau arloesol a chyffrous y rhaglen:

  Ymarfer ac Arddulliau Arweinyddiaeth a Rheolaeth.
  • Strategic Growth Project – Transfers your learning from the classroom to the workplace.

 

    • Offer a thechnegau arweinyddiaeth
    • Meddwl yn feirniadol
    • Cyfleoedd am dwf a Strategaeth
    • Adnoddau a fframweithiau strategol
    • Marchnata a’r Cyfryngau Cymdeithasol/ul>

 

     • Creadigrwydd ac Arloesi
     • Creativity and Innovation
     • Cymhelliant, timau, a rheoli pobl
     • Deallusrwydd a Gwydnwch Emosiynol
     • Y Feddylfryd Entrepreneuraidd
     • Hyfforddiant Gweithredol

Mae tystiolaeth yn dangos bod noddi darpar reolwyr ac arweinwyr ar ein rhaglen arweinyddiaeth yn fuddsoddiad gwerthfawr i’ch busnes neu’ch sefydliad. Mae’r busnesau sydd wedi anfon eu gweithwyr i’n rhaglen wedi gweld lefelau eu helw a’u gwerthiant yn cynyddu.

Yn wahanol i raglenni hyfforddi arweinyddiaeth a rheoli traddodiadol eraill, rydym yn hyfforddi pobl mewn meysydd twf busnes allweddol gan gynnwys strategaeth, cyllid, marchnata, effeithlonrwydd darbodus ac arloesedd. Bydd ei hymagwedd unigryw a chyfannol tuag at hyfforddiant arweinyddiaeth yn cynyddu cynhyrchiant, proffidioldeb a chystadleurwydd eich sefydliad. Bydd yr holl becynnau cymorth unigryw hyn ar gael i chi drwy’ch taith er mwyn i chi allu effeithio ar unwaith ar y busnes.

Rydym wedi gweithio gyda channoedd o fusnesau a sefydliadau blaenllaw ledled Cymru, gan gynnwys Admiral, Tai Taf a Chwaraeon Cymru, ar draws sawl sector.

I fod yn gymwys, yr unig beth a ofynnwn ydy:

* Eich bod yn byw neu’n gweithio yn Nwyrain Cymru (a ddiffinnir gan Lywodraeth Cymru fel Ardal Gystadleurwydd Cymru)

* Cwrdd â lleiafswm lefel y cymwysterau gofynnol. Cysylltwch â’r tîm i gael gwybod rhagor.