Help i Dyfu: Rhaglen Reoli

Help i Dyfu: Rhaglen Reoli

Mae Arweinyddiaeth a Thwf Busnes ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd wedi cymryd eu harbenigedd a’u profiad o’r Rhaglen 20Twenty enwog i ddod â chynllun a gefnogir gan y llywodraeth i chi sy’n agored i fusnesau ledled y DU.

Mae’r rhaglen hyfforddiant a mentora busnes 12 wythnos yn cael cymhorthdal o 90% gan y llywodraeth ac mae wedi’i hanelu at uwch arweinwyr busnesau bach a chanolig.

Beth yw Help i Dyfu: Rhaglen Rheoli?

Mae’r rhaglen yn darparu mentoriaeth 1-1 a hyfforddiant o’r radd flaenaf i arweinwyr busnesau bach a chanolig ledled y DU a bydd yn agor y drws i dwf i filoedd o arweinwyr busnes.

Wedi’i ddarparu gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd ac wedi’i achredu i’r Siarter Busnesau Bach, mae Help i Dyfu: Rhaglen Rheoli yn cynnwys 50 awr o hyfforddiant manwl, mentora busnes 1:1, a’r cyfle i dyfu eich busnes yn gyflym.

Mae’r rhaglen yn costio £750 yn unig (cwrs gwerth £6750) ac mae’n cael cymhorthdal o 90% gan y llywodraeth.

Wedi’i gynllunio i fod yn hwylus ochr yn ochr â gwaith llawn amser, gallwch gymryd rhan o amgylch eich ymrwymiadau gwaith presennol a chael mynediad at ddysgu drwy gyfuniad o sesiynau byr ar-lein ac wyneb yn wyneb.

Mae’r manteision allweddol yn cynnwys:

 • 90% yn cael ei ariannu gan y llywodraeth
 • 10 awr o fentora busnes 1-1
 • Gwella eich sgiliau arwain a rheoli
 • Mabwysiadu technolegau digidol i hybu cynhyrchiant ac ystwythder
 • Gwella ymgysylltiad gweithwyr ac arferion busnes cyfrifol
 • Mae’r sesiynau a’r deunyddiau ar-lein yn bennaf ac yn cael eu cofnodi fel y gallant gyd-fynd yn hawdd â’ch ymrwymiadau gwaith a bywyd
 • Mae grŵp cyfoedion yn galw sy’n rhoi cyfle i chi ddysgu gan grŵp bach o arweinwyr busnes tebyg
 • Tyfu eich busnes, yn gyflym

Mae Modiwlau a Meysydd Dysgu Allweddol yn cynnwys:

 • Adeiladu brand
 • Datblygu strategaeth farchnata
 • Gweledigaeth, cenhadaeth a gwerthoedd
 • Dylunio sefydliadol
 • Mabwysiadu a strategaeth ddigidol
 • Ymgysylltu â chyflogeion & arwain newid
 • Gweithle perfformiad uchel
 • Gweithredu cynlluniau twf
 • Cyllid a rheolaeth ariannol
 • Gweithrediadau effeithlon

Ydych chi’n gymwys?

I ymuno â’r Cwrs Help i Dyfu: Rhaglen Rheoli, rhaid i’ch busnes:

 • Fod yn Fenter Fach neu Ganolig ei Maint (BBaCh) yn y Deyrnas Unedig
 • O unrhyw sector busnes, gan gyflogi rhwng 5 a 249 o bobl
 • Wedi bod yn weithredol am o leiaf flwyddyn
 • Peidio â bod yn elusen

Cwrs Nesaf yn dechrau Medi 21ain 2022 – Mae lleoedd wedi’u hariannu ar gael o hyd