Pam nawr? Ble fyddwch chi yn 2020?

Pam mae angen i chi ddatblygu eich sgiliau arwain/rheoli ymhellach:

Mae’r rhaglen yn dechrau gyda’r hyn sy’n digwydd nawr, ac yn gofyn cwestiwn sylfaenol, sef pa fath o arweinydd/rheolwr ydych chi? Yn ail, ble ydych chi am fod ymhen pedair blynedd?

Fel arweinwyr, bydd angen i chi fod ‘un cam ar y blaen’ ac mae angen i chi ‘arwain y ffordd’ er mwyn i chi allu mentro, addasu i newid a dod yn esiamplau o fri i’r rhai sy’n dymuno dilyn. Bydd ein rhaglen yn eich datblygu ymhellach fel arweinydd/rheolwr o fewn fframwaith deng mis.

Mae’n rhaglen 10 mis sy’n cynnwys chwe gweithdy ac fe’i bwriedir ar gyfer y sawl sy’n symud ymlaen o fod yn rheolwyr canol i fod yn uwch reolwyr.

Mae ein rhaglen arweinyddiaeth yn cynnig cymwysterau ac achrediadau i bawb o Lefel 3 i Lefel 7.

Mae Twf Busnesau 20Twenty yn eich galluogi chi a’ch busnes i ddatblygu eich hun ymhellach fel arweinydd a rheolwr gan ganolbwyntio hefyd ar y busnes a’r gwahaniaeth bach neu fawr y gallwch ei wneud i’ch busnes o ganlyniad i’r rhaglen.

Mae Twf Busnesau 20Twenty yn wahanol i raglenni arweinyddiaeth eraill gan ei bod yn seiliedig ar chwe maes allweddol llwyddiannus sydd wrth wraidd arweinyddiaeth a thwf busnesau yn ein barn ni. Mae’r rhain yn elfen o’r gweithdai. Dyma rai o elfennau arloesol a chyffrous y rhaglen:

 • Ymarfer ac Arddulliau Arwain a Rheoli
 • Adnoddau a thechnegau arweinyddiaeth
 • Meddwl yn feirniadol
 • Cyfleoedd ar gyfer twf a strategaeth
 • Offer a fframweithiau strategol
 • Marchnata a’r cyfryngau cymdeithasol
 • Creadigrwydd ac arloesedd
 • Rheoli a Chymell pobl a thimau
 • Gwydnwch a deallusrwydd emosiynol
 • Y meddylfryd entrepreneuraidd
 • Hyfforddi gweithredol

 

Bydd y rhaglen yn eich helpu i gyflawni’r meysydd craidd hyn drwy ein siaradwyr o bedwar ban byd a’u harbenigedd mewn niwrowyddoniaeth gymhwysol, seicoleg sefydliadol, arweinyddiaeth, hyfforddi a marchnata.